همه ی عمر آزمایش است

     "... در راهی که فی سبیل الله و فقط برای خدا می پیماییم ، اگر مومن یک لحظه احساس کند که ناامید است ، آن لحظه ، لحظه ی کفر و شرک انسان است ؛ چرا که همه وجود ما ، همه ی توان ما و همه ی هستی ما ، به دست خداست و همیشه بایستی امیدوار و مطمئن بوده و توکل به خدا داشته باشیم.

     این صحنه همیشه محل آزمایش است. چهار صباحی زنده ایم ، 20 سال ، 30 سال ، 40 یا 50 سال ، آخر هم از دنیا می رویم. در این چهار صباحی که زنده ایم ، مرتب به وسیله خدا آزمایش می شویم و هر لحظه و ثانیه عمر ما آزمایش است. شکست هست ، پیروزی هست ، سختی هست ، راحتی هست ، همه چیز  هست ، ولی آنچه بیش از همه مطرح است ، آزمایش خداست.

     برای خدا کاری ندارد که یک لحظه صدام را از روی کره ی زمین بردارد ، ولیکن خداوند ، صدام را در کفرش آزمایش می کند و ما مومنان را در ایمانمان ؛ چرا که در جنگ مان در مقابل عراق ، هیچ چیز غیر از ایمانمان بر دشمن غلبه نکرد. از نظر ابزار ضعیف تریم ، از نظر امکانات ضعیف تریم ، از نظر کمک های بیگانه ضعیف تریم و هرچه شیطان و شیطانک هم هست ، پیرو صدام اند و ما غیر از خدا هیچ کس را نداریم ..."


برگرفته از کتاب برای خدا مخلص بودن به کوشش علی اکبری


منبع این نوشته : منبع
آزمایش ,لحظه ,تریم ,ضعیف ,صدام ,     ,ضعیف تریم ,چهار صباحی